089 772 139
Menu

Algemene voorwaarden C&O Travel B.V.

Info

Algemene Voorwaarden C&O Travel B.V.

C&O Travel is lid van de VVR zodat de algemene reisvoorwaarden van de geschillencommissie reizen voor pakketreis-overeenkomsten van toepassing zijn.

C&O Travel reisagent boekingskantoor
 Cruises.
C&O Travel treedt op als doorverkoper (tussenpersoon) wanneer zij enkel een reisdienst verkoopt.Reisagent boekingskantoor C&O Travel (doorverkoper, tussenpersoon) die een cruise zonder vluchten of een volledig cruisepakketreis via een rederij boekt.De betreffende rederij is dan de organisator en verantwoordelijk voor de uitvoering van de door haar georganiseerde reis.C&O Travel is niet aansprakelijk te stellen en verkoopt reis door van rederij organisator naar reiziger.De algemene voorwaarden van diverse rederijen welke van toepassing zijn, vindt u verderop in dit artikel.

Disneyland Parijs reisagent doorverkoper:
Tevens treedt C&O Travel op als boekingskantoor en doorverkoper ten aanzien van pakketreizen en ook losse entreebewijzen die u afneemt van Disneyland Parijs.
In dit geval zijn de voorwaarden van Disneyland Parijs organisatie van toepassing op de uitvoering van de reisdiensten.
De voorwaarden van Disneyland Parijs vindt u verderop in dit artikel.

C&O Travel reisorganisator voor pakketreizen
De VVR Reisvoorwaarden voor pakketreis-overeenkomsten en ook de aanvullende C&O Travel voorwaarden zijn van toepassing op alle reizen waar C&O Travel eigen pakketten samenstelt inclusief vliegreis en overige services.
Indien C&O Travel een volledig reispakket inkoopt, treedt C&O Travel op als boekingskantoor doorverkoper en zijn de voorwaarden van de betreffende organiatie van toepassing.

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten.

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst

2.1
De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;

b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld

c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;

d) de verstrekte maaltijden;

e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;

f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;

g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;

h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;

2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;

3° de betalingsmodaliteiten;
4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;

5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;

6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;

7° inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.

2.2
De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.

2.3
De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst.
Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

Artikel 3: informatie door de reiziger

3.1
De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst

4.1
Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.

Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

4.2
De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:
1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;
3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;
4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;
5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
7° informatie over de interne klachtenbehandeling;
8° informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;
9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.
4.3
Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:
1° de nodige ontvangstbewijzen
2° de vouchers en vervoerbewijzen
3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5: De prijs

5.1
Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:
1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.
Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

5.2
Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

5.3
Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

5.4
In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom

6.1
Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

6.2
Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

6.3
Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

7.1
De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:
1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte stelt, en
2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

7.2
Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.


Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.


Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis

9.1
De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:
1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
2° het om een onbeduidende verandering gaat, en
3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.

9.2
1. Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:
1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;
2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;
4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en
5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

9.3
Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

9.4
Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis

10.1
De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:
1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of
2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

10.2
In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 11: Opzegging door de reiziger

11.1
De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.
In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.


11.2
De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

11.3
De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis

12.1
De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

12.2
Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:
1° onmogelijk is, of
2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.
Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

12.3
Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

12.4
Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit.
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.
De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

12.5
Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.

12.6
Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

12.7
De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

12.8
De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

12.9
De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

14.1
De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

14.2
Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding

15.1
De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.
15.2
De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

15.3
De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:
1° de reiziger;
2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of
3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Artikel 16: Verplichting tot bijstand

16.1
De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:
1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;
2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

16.2
Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.


Artikel 17: Klachtenregeling

17.1
Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.

17.2
Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

17.3
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

Artikel 18: Verzoeningsprocedure

18.1
Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

18.2
Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

18.3
Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen.

18.4
Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

18.5
Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank

19.1
Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

19.2
De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

19.3
De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen

19.4
Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

19.5
Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.


Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

Aanvullende reisvoorwaarden C&O Travel BV

1. Annuleringsvoorwaarden cruises

voor cruisereizen gelden per rederij verschillende voorwaarde. Kijk op de site van de rederij voor de actuele voorwaarden.
Voor groepsreizen (ook groepscruises) gelden afwijkende voorwaarden omdat dergelijke contracten per groepsreis worden afgesloten. Daarbij kan het zo zijn dat er meerdere leveranciers aan de opdracht verbonden zijn en deze leveranciers ook allen verschillende annuleervoorwaarden hebben.
De reisorganisator C&O Travel BV bepaalt derhalve zelf de annuleerkosten welke op aanvraag gegeven kunnen worden.

2. Annuleringskosten vliegreizen en hotels

Bij vliegreizen en hotels als onderdeel van een pakketcruise geldt 100% annuleerkosten

3. Boekingen door minderjarige of onder valse voorwendselen

Voor sommige reizen (reizen waarbij een huurauto wordt gereserveerd, cruises etc.) kan een afwijkende minimum leeftijd van toepassing zijn. Dit zal vermeld worden bij de desbetreffende reis. Indien er alsnog een reservering gemaakt wordt door reizigers die niet voldoen aan de gestelde minimum leeftijdseis kan een leverancier de boeking weigeren. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de boeker.

Boeken onder valse naamHet is verboden om een boeking te maken of zich te laten registeren onder een valse naam, leeftijd of (e-mail)adres.
Onze organisatie is gerechtigd om, bij boekingen, die zijn gemaakt in strijd met hetgeen in dit artikel is bepaald, de reisovereenkomst op te zeggen, waarbij de reeds betaalde reissom zal worden terugbetaald onder aftrek van de gemaakte kosten

4. Aansprakelijkheid

Degene, die de reis boekt, is altijd hoofdelijk aansprakelijk voor alle afspraken die door hem/haar, ook voor andere deelnemers worden gemaakt.

5. Kopen op afstand

Onze organisatie wijst u erop dat boekingen, die via internet of per telefoon worden gemaakt en de daaruit voortvloeiende reisovereenkomst(en) definitief zijn. Een zogenaamde afkoelingsperiode" van 7 dagen zoals vermeld in het Burgerlijk Wetboek, is niet van toepassing op boekingen c.q. reisovereenkomsten van reizen.

 

5. Cruiseroute wijziging i.v.m. slechte weersomstandigheden

In geval van slechte weersomstandigheden kan de rederij een cruiseroute aanpassen of 1 of meerdere dagen langer verblijven in een cruisehaven.
De veiligheid staat hierbij voorop en u dient de instructies hierbij op te volgen in het kader van uw veiligheid.
C&O Travel kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

7. Reisduur

De reisduur wordt in hele dagen vermeld, waarbij de dagen van vertrek en aankomst worden meegeteld, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden.

8. Preferenties

Uw wensen (preferenties) die bij boeking kenbaar zijn gemaakt, worden door onze organisatie doorgegeven aan de betreffende leverancier. Wij kunnen deze echter niet garanderen.

9. Essentie

Als een wens dermate essentieel is, dat de reisovereenkomst alleen wordt afgesloten als de garantie wordt gegeven, dat aan uw wens tegemoet wordt gekomen dan dient u een essentie aan te vragen. Hieraan zijn kosten verbonden. Buiten de essentiekosten, bestaat de mogelijkheid dat er ter plaatse ook kosten betaald moeten worden. Niet voor alle bestemmingen/reissoorten is het mogelijk een essentie aan te vragen. Indien wij niet kunnen garanderen, dat een essentie wordt uitgevoerd, behouden wij ons het recht voor deze te weigeren. 

10. Huisdieren

Huisdieren zijn vaak niet toegestaan. Indien toegestaan dan zijn een Europees dierenpaspoort, naast een eventuele chip of inentingen verplicht. Vraagt u hiernaar bij uw dierenarts. De kosten van het verblijf van uw huisdier dienen ter plaatse te worden betaald. Per accommodatie kunnen de voorwaarden voor het meenemen van huisdieren verschillen. Bij de reisbeschrijving wordt dit vermeld.

11. Vignetten, milieusticker

Bij bezoek aan diverse landen per auto, kunnen speciale voorwaarden van toepassing zijn zoals; autobaanvignetten, milieustickers, winterbanden etc. Informeer bij de betreffende instanties, welke voorwaarden van toepassing zijn.

12. Grensdocumenten

Voor houders van Belgische paspoorten of ID' zullen wij zoveel mogelijk via onze website advies geven over de benodigde grensdocumenten, de geldigheidsduur en de noodzaak voor eventuele visa per specifieke reis. U blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste grensdocumenten.
Onze organisatie draagt geen aansprakelijkheid voor het ontbreken van de vereiste reisdocumenten voor of gedurende uw reis en de eventuele daaruit voorvloeiende consequenties. Neem voor meer informatie contact op met de ambassade / consulaat. Houders van paspoorten, anders dan de Belgische, dienen zelf met de ambassade / consulaat en visumdienst contact op te nemen met betrekking tot de benodigde grensdocumenten. Kinderen dienen over een eigen reisdocument te beschikken, bijschrijving in een paspoort is niet meer toegestaan. Bestaande bijschrijvingen zijn niet meer geldig.

13. Meereizend kind met afwijkende achternaam

Wanneer men een kind onder de 18 jaar meeneemt op reis en het kind heeft een andere achternaam dan de volwassene waarmee het kind op reis gaat dan is het noodzakelijk dat het kind een ondertekende verklaring bij zich heeft (in het Engels) waarin staat dat de achterblijvende ouder (die deze achternaam draagt) of voogd toestemming geeft voor de reis.
Ook ieder minderjarig kind dat naar het buitenland reist en niet vergezeld wordt door zijn ouders (of voogd), moet de toestemming hebben van de beide ouder(s), dan wel de ouder die het gezag over het kind heeft. Om problemen te voorkomen wordt geadviseerd dat de ouder die alleen met hun kind(eren) reist of waarvan hun kind(eren) als minderjarige (met een andere minderjarige) een formulier in te vullen die u hier kunt vinden.

14. Vaccinaties

Informatie over de benodigde vaccinaties of andere preventiemiddelen zijn sterk onderhevig aan wijzigingen. Onze organisatie kan hierover geen adviezen geven. Wij verwijzen u naar de organisaties die gespecialiseerd zijn om de juiste informatie te verstrekken.

15. Medische voorschriften

Een aantal rederijen vraagt een in Engelse taal opgestelde verklaring, ondertekend door een arts en de passagier zelf, voor de volgende reizigers; rolstoelgebruikers en dialysepatiënten, gebruikers van bederfelijke medicijnen en extra zuurstofvoorzieningen.

16. Zwangerschap

Voor vrouwen die zwanger zijn tijdens een vlucht of verblijf aan boord van een (cruise)schip, gelden verschillende voorwaarden. Vraag naar de voorwaarden bij uw boeking of kijk voor de regels die van toepassing zijn aan boord van een cruiseschip op de site van de betreffende rederij of airliner. De regels zijn strikt en u kunt eventueel worden geweigerd. Bij in gebreke blijven, kan worden overgegaan tot uitsluiting van deelname en vindt geen restitutie van de reissom plaats.
U dient de reisorganisatie schriftelijk het aantal weken zwangerschap te meldenen de reisorganisatie zal deze info opnemen in de reisovereenkomst. In geval van overschrijding van de norm aantal weken zwangerschap geldt 100% kosten.
Eventuele meerkosten die ter plaatse ontstaan zijn voor eigen rekening.

17. Zika virus

U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste en actuele informatie over reisdoelen waar het Zika virus heerst.
Onze cruisespecialisten informeren u graag, echter het is raadzaam de oficiele instanties hiervoor te raadplegen.

18. Mindervaliden

Bij een lichamelijke handicap of een beperkte mobiliteit, wat van invloed kan zijn op de uitvoering van de reis, bent u volgens de ANVR-Reisvoorwaarden verplicht hiervan melding te maken bij boeking. In overleg wordt bepaald of de reis van uw keuze geschikt is. Bij in gebreke blijven, kan worden overgegaan tot uitsluiting van deelname en vindt geen restitutie van de reissom plaats. Eventuele meerkosten die ter plaatste ontstaan zijn voor eigen rekening.

19. Reissom - Onder voorbehoud

De gepubliceerde basisreissom geldt per persoon en is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op een tweepersoonsbezetting.De gepubliceerde prijzen zijn momentopnames welke wij van de rederijen inladen en dagelijks bijstellen. De gepubliceerde prijzen kunnen derhalve afwijken. Wij werken dan ook met vrijblijvende offerte aanvragen welke vervolgens snel beantwoord worden met de actuele prijs van de rederij.

20. BTW

Sinds 1 april 2012, heeft de belastingdienst een BTW regeling voor reisondernemingen ingevoerd, voor reizen (waaronder ook cruises) die (deels)binnen de EU (Europese Unie) plaats vinden. Deze is reeds inbegrepen in de reissom.

21. Boekingsbevestiging

Na de boeking van de reis, ontvangt u een boekingsbevestiging, tevens factuur. Wij verzoeken u de vermelde gegevens, en vooral de spelling van namen en voorletters/voornamen, goed te controleren. (Voorvoegsels en achternamen worden automatisch door ons systeem aan elkaar geplaatst ten behoeve van de reisdocumenten). Bij onjuistheden dient u direct telefonisch contact op te nemen met onze organisatie. U ontvangt dan een nieuwe aangepaste bevestiging. Wijzigingen in een later stadium kunnen leiden tot extra kosten. Problemen welke ontstaan tijdens de reis tgv onjuiste naamspelling, zijn voor rekening van de reiziger.

22. Cruises en vliegreizen info reizigers

Voor cruises en vliegreizen is het noodzakelijk om direct bij boeking per passagier gegevens op te geven zoals geslacht, 1e volledige voornaam volgens paspoort, achternaam volgens paspoort, geboortedatum, geboorteplaats, paspoortnummer, uitgiftedatum, uitgifteplaats, uiterste geldigheidsdatum en nationaliteit. U bent zelf verantwoordelijk voor een correcte doorgave van gegevens en het controleren van de boekingsbevestiging op de juistheid van deze gegevens. Onze organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Wijziging- en/of annuleringskosten die voortvloeien uit fouten zijn geheel voor uw rekening.

23. Betalingscondities

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient voor de cruises een aanbetaling van 35% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan, vermeerderd met de kosten van de eventueel afgesloten annuleringsverzekering. Het restant van de reissom moet uiterlijk 40 dagen voor de vertrekdag (bij eigen-vervoerreizen uiterlijk zes weken voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van C&O Travel B.V.B.A.  Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan. 
Betalingen kunnen zowel online (via iDEAL of creditcard) als via een reguliere bankoverschrijving worden gedaan. In het geval van een credit card betaling bedragen worden transactiekosten in rekening gebracht, welke in het geval van een wijziging/annulering niet gerestitueerd worden.


24. Reserverings-,administratiekosten

Wij hanteren reservering en administratiekosten afhankelijk van de aard van de reis van minimaal € 5,00 bij dagtochten tot maximaal € 25,00 bij meerdaagse reizen en cruises.
Wanneer er sprake is van afwijkende administratiekosten, staat dit te allen tijde vermeld bij de betreffende reis.

25. Prijsverschillen

Als gevolg van het zogenoemde¨Fluid Pricing¨concept kan het voorkomen dat deelnemers voor dezelfde reis verschillende reissommen hebben betaald. Deze verschillen in reissommen ontstaan door wijzigingen in prijzen als gevolg van bezetting van een accommodatie/reis of tijdstip van boeking t.o.v. de reisdatum. De website gaat te allen tijde uit van de meest actuele prijzen. Onze organisatie is nimmer verplicht het verschil in reissommen te restitueren.

26. Vluchtdetails

Op de boekingsbevestiging staan de voorlopige vluchttijden vermeld, indien deze bij boeking reeds bekend zijn. In uw reispapieren staan de definitieve vluchttijden en vluchtnummers. Deze kunnen afwijken van de op uw bevestiging vermelde gegevens. Vertrektijden en/of vlucht(route)wijzigingen kunnen tot op de dag van vertrek wijzigen. Dit geldt zowel voor heen- als retourvluchten. Indien er na het versturen van de tickets nog wijzigingen optreden wordt u hierover door ons telefonisch of per email geïnformeerd. Wij raden u aan om voor vertrek naar de luchthaven de vertrektijden te controleren op de website van de desbetreffende luchthaven en/of luchtvaartmaatschappij. Wijzigingen die zich voordoen in de retourvlucht, nádat u vertrokken bent, worden telefonisch, via de accommodatieverschaffer waar u verblijft of via de reisleiding/lokale agent ter plaatse gecommuniceerd. In sommige gevallen is het noodzakelijk dat u uw retourvlucht herbevestigt. In die gevallen waarbij herbevestiging noodzakelijk is zal dit, evenals de manier waarop dit dient te geschieden, duidelijk in uw reispapieren vermeld staan.

27. Brandstofheffing - toeslagen

Onze organisatie heeft het recht om conform branche reisvoorwaarden, de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen of heffingen. 

28. Verzekeringen

Indien woonachtig bent in de Benelux of Duitsland kunt u via onze organisatie een kortlopende reisverzekering afsluiten. U dient in dat geval in het bezit te zijn een Nederlands bank- of gironummer en een geldige Nederlandse, Belgische of Duitse ziektekostenverzekering.
Het afsluiten van de annuleringsverzekering is niet afhankelijk van uw woonplaats.

29. Aantal personen

Elke reservering is slechts voorbehouden aan het aantal deelnemers zoals vermeld in de reisovereenkomst. Bewoning van de accommodatie met meer personen is niet geoorloofd en kan verbreking van de reisovereenkomst of extra kosten ten gevolge hebben, waarbij recht op schadevergoeding niet mogelijk is.

30. Reisdocumenten

Wanneer de volledige reissom is voldaan, ontvangt u, digitaal, de reisbescheiden circa één week voor vertrek, tenzij anders vermeld op de boekingsbevestiging en onze website. Wij raden u aan de reisbescheiden op juistheid te controleren. Indien daar onjuistheden in staan, dient u dit direct aan ons te melden.

31. Wijzigingen

1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden hiervoor evt. wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 kalenderdagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd.
2. Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal door de reisorganisator met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval zijn de annuleringskosten van C&O Travel B.V.B.A. van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
3. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-) annulering waarop de annuleringskosten van C&O Travel B.V.B.A. van toepassing zijn. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

32. Online inchecken

Niet bij elke luchtvaartmaatschappij is online inchecken mogelijk. Dit is per luchtvaartmaatschappij verschillend en afhankelijk van de reis(soort). Op de reisbescheiden staat vermeld indien dit wel mogelijk is. Door tijdig op de luchthaven aanwezig te zijn, is het eventueel mogelijk om aan uw mogelijke wensen te voldoen.

33. Vertragingen

Door drukte op de weg, (stakingen) van openbaar vervoer of weersomstandigheden kunnen vertragingen ontstaan. Mocht door vertragingen bij heenreis of terugreis aansluitend (openbaar)vervoer niet mogelijk zijn, dan is onze organisatie niet aansprakelijk voor de daaruit vloeiende kosten.
Indien er sprake is van overmacht door o.a. extreme weersomstandigheden, vulkaanuitbarstingen of het sluiten van het luchtruim door de overheid, kan het voorkomen, dat een vlucht te laat vertrekt of zelfs wordt geannuleerd, waardoor men niet op tijd in de haven aankomt voor het vertrek van het cruiseschip of op een luchthaven voor een rondreis/transfer/fly-drive. De hieruit voorkomende kosten zijn voor rekening van de reiziger.

34. Stoelreserveringen

Onze organisatie kan geen zitplaatsreserveringen maken voor in ons aanbod genoemde luchtvaartmaatschappijen en/of touringcars.

35. Melden op de luchthaven

U dient zich minimaal 3 uur (in vakantieperiodes 4 uur van tevoren) voor de in uw reispapieren vermelde vertrektijd bij de incheckbalie op de desbetreffende luchthaven te melden. Bij niet tijdig aanwezig zijn kunt u de vlucht missen en/of is uw stoelplaats niet meer beschikbaar. De incheckbalie sluit over het algemeen 45 minuten voor de geplande vertrektijd. Dit is per luchtvaartmaatschappij/luchthaven verschillend. Indien u de vlucht mist, dient er direct contact te worden opgenomen met onze alarmdienst om het probleem op te lossen. Er zal dan samen met u gekeken worden naar de mogelijke oplossingen. Bijkomende kosten voor een eventuele vervangende vlucht zijn voor rekening van de reiziger.

36. Vliegbagage

Voor veel vluchten geldt tegenwoordig dat u bij moet betalen wanneer u met meer bagage dan uitsluitend uw handbagage (maximaal 1 stuk per persoon) wenst te reizen.
Voor "overbagage" kunt u worden gevraagd te betalen. in de reisbescheiden staat alle informatie over het gewicht en aantal stuks bagage wat u mee mag nemen op uw reis vermeld. Op de reisbescheiden staat alle informatie over het gewicht en aantal stuks bagage vermeld.
Als reiziger bent u verplicht uw naam, woonplaats en vakantieadres zowel aan de binnenkant als op de buitenkant van uw bagage te vermelden. Indien de bagage niet of beschadigd is aangekomen, dient er een PIR - rapport te worden opgemaakt. U heeft hiervoor uw instapkaart en het claimticket van uw bagage nodig. Kostbare en kwetsbare artikelen (denk aan camera's en juwelen) en medicijnen voor de duur van de reis, dienen als handbagage in de cabine te worden meegenomen in verband met mogelijk verlies of verlate aankomst van uw koffer.

37. Bagage touringcar

Het is toegestaan om per persoon 1 koffer van maximaal 20 kg mee te nemen en 1 stuk handbagage. Wij raden aan om de bagage 's nachts uit de bus te halen. Het (onbeheerd) achterlaten van bagage in de bus, ongeacht het tijdstip van de dag, gebeurt te allen tijde op eigen risico.

38. Bagage cruises

Het voordeel van een cruise is o.a. dat u geen bagagebeperking heeft. Dit is van toepassing indien u op eigen gelegenheid naar de haven reist. Indien u naar de vertrekhaven vliegt, dan gelden de bagageregels van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.

39. Rookbeleid

Aan boord van touringcars, treinen, vliegtuigen, cruiseschepen en accommodaties is het verboden te roken. In sommige gevallen zijn hiervoor speciale ruimtes beschikbaar.

40. Transfers

Bij sommige reizen zijn de transfers van/naar het vliegveld inbegrepen. Dit staat duidelijk op de website bij uw reis en op de reisbescheiden vermeld. Tijdens de transfer bent u zelf verantwoordelijk voor het in- en uit de bus laden van uw bagage.

41. Accommodatieclassificatie

Voor de accommodaties hanteert onze organisatie de classificaties zoals deze door de betreffende autoriteiten van het land van uw bestemming zijn toegekend.

42. Hutnummers (Wijziging)

De hutindelingen worden gemaakt door de rederijen en hutnummers worden op de reisbescheiden vermeld. Onze organisatie heeft hierop geen enkele invloed. Rederijen hebben het recht reeds toegewezen hutnummers te wijzigen. Bij een zgn. garantiehut garandeert de rederij verblijf in een hut van de categorie als vermeld op de boekingsbevestiging, dan wel een hogere categorie. Een hutwisseling kan, in een enkel geval plaatsvinden tijdens de uitvoering van de cruise.

43. Inchecken en uitchecken

Doorgaans kunt u vanaf 15.00 uur inchecken. Het is een internationale regel dat hotelkamers en/of appartementen op de dag van vertrek tussen 10.00 uur en 12.00 uur moeten worden vrijgemaakt, tenzij anders in de reisbescheiden is vermeld of ter plaatse door de accommodatieverschaffer is aangegeven. Op dit tijdstip vervalt tevens het recht op eventuele verzorging qua eten en drinken. Bij latere vluchten bestaat de mogelijkheid de accommodatie langer te behouden, maar doorgaans zijn hier kosten aan verbonden. Voor cruiseschepen gelden andere voorwaarden.

44. Faciliteiten/Verzorging

In het voor- en naseizoen en tijdens de winterperiode kan het voorkomen dat bepaalde faciliteiten (zoals bijvoorbeeld buitenzwembaden, strand- en sportvoorzieningen, restaurants, kinderclubs, animatie, disco's en dergelijke) niet beschikbaar of slechts gedeeltelijk beschikbaar zullen zijn in verband met onderhoud, bezetting of weersomstandigheden. De mogelijkheid bestaat dat een accommodatieverschaffer een vergoeding vraagt voor bepaalde faciliteiten of diensten en dat het All Inclusive aanbod iets beperkter is. Onze organisatie kan hier geen invloed op uitoefenen en aanvaard derhalve geen aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende schade.

45. Kamers

Een standaardkamer/2-persoonskamer beschikt over een 2-persoonsbed of twee aparte bedden. Eventueel kunt u telefonisch een voorkeur hiervoor aangeven tijdens het boeken, dit is echter geen garantie.
Een 1-persoonskamer is veelal een 2-persoonskamer voor alleengebruik. De kamer kan soms kleiner of minder gunstig gelegen zijn dan een 2-persoonskamer in hetzelfde gebouw, ondanks de gevraagde toeslag. Enkele accommodaties bieden een echte 1-persoonskamer aan. Een 2-persoonskamer + extra bed is een standaard 2-persoonskamer met een extra bijgeplaatst bed. Dit extra bed kan een slaapstoel of -bank, opklap- of logeerbed zijn. Het kan gebeuren dat de loopruimte in de kamer door het extra bed verkleind wordt. Voordeelkamers/-appartementen zijn over het algemeen gelijk aan de overige kamers/appartementen, echter de ligging, inrichting en grootte kan afwijken. Ook kunnen de kamers zonder balkon/terras of gelegen zijn in het annex gebouw en/of geen of beperkt zicht hebben. Een quadroom of quadkamer is een standaard 2-persoonskamer bestaande uit één ruimte waar twee extra bedden zijn bijgeplaatst. De bedden vanaf het derde bed kunnen opklapbedden, slaapbanken, bedbanken, logeerbedden, stapelbedden of bijzetbedden zijn. Het kan gebeuren dat de loopruimte in de kamer door extra bedden verkleind wordt. Een familiekamer kan bestaan uit 2 aparte kamers met één ingang, twee naast elkaar gelegen kamers met een tussendeur, één grote ruimte of uit een duplexkamer. De bedden vanaf het derde bed kunnen opklapbedden, slaapbanken, bedbanken, logeerbedden, stapelbedden of bijzetbedden zijn. Een studio bestaat uit een woon/slaapgedeelte met kitchenette en aparte badkamer. Een 2-kamerappartement bestaat uit een woon/slaapkamer (veelal met bedbanken), een slaapkamer, open keuken of kitchenette en een badkamer. Een 3-kamerappartement heeft nog een extra slaapkamer. De inventaris van de keuken/kitchenette is beperkt. Een 2-kamerappartement bestaat uit een woon/slaapkamer (veelal met bedbanken), een slaapkamer, open keuken of kitchenette en een badkamer. Een 3-kamerappartement heeft nog een extra slaapkamer. De inventaris van de keuken/kitchenette is beperkt. Babybed: indien u met een baby reist proberen wij een babybedje voor u te reserveren. Wij geven dit op als preferentie. Het aantal bedjes is echter beperkt, waardoor wij een en ander niet 100% kunnen garanderen. In een dergelijk geval zal de baby bij de ouders in bed slapen. Ook kan het zijn dat de ruimte te beperkt is om een babybed bij te plaatsen. Houd er rekening mee dat kinderbedjes tegen betaling kunnen zijn. Eventuele kosten voor het kinderbedje dienen altijd ter plaatse aan de accommodatieverschaffer te worden betaald.

46. Bouw- en onderhoudswerkzaamheden

Tijdens uw verblijf kan het zijn dat noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden of kunnen er in de directe omgeving van de accommodatie bouwactiviteiten worden uitgevoerd. Wij vragen hiervoor uw begrip.

47. Excursies en activiteiten

Eventueel genoemde excursies of activiteiten, die lokaal worden aangeboden, vallen buiten de invloedsfeer van onze organisatie. Plaatselijke agenten zijn aansprakelijk en verantwoordelijk voor de uitvoering van excursies of activiteiten. Lokale excursies en activiteiten zijn altijd onder voorbehoud van voldoende deelname en afhankelijk van seizoensinvloeden uitvoerbaar, maar kunnen ook om andere reden worden geannuleerd. Onze organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ter plaatse geboekte excursies of activiteiten.

48. Programmawijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om inhoudelijke programma's vanwege reistechnische redenen te wijzigen. De vermelde afstanden / reisduren zijn afhankelijk van lokale omstandigheden.

49. Fooien

Het geven van fooien op een vakantiebestemming is een normaal gebruik en wordt zelfs verwacht of is verplicht.
Op verzoek van vele reizigers en in overleg met onze lokale agent wordt ter plaatse voor de groepsrondreizen een fooienpot voorgesteld. De hoogte van de fooienpot, gebaseerd op een normale richtlijn, niet te hoog en niet te laag, is o.a. afhankelijk van de duur van uw reis, het aantal hotels waar u verblijft, het aantal nachten dat u in de hotels verblijft en het aantal dagen dat u in de bus of trein zit. Deze fooienpot wordt gebruikt voor diegenen, die uw vakantie een onvergetelijke invulling geven, zoals uw chauffeur en de busboy, de bellboys en kamermeisjes van de hotels, de reisleider en de lokale gids(en) en de bediening in de restaurants. Het staat u uiteraard vrij om hieraan deel te nemen of in voorkomende gevallen nog een extra blijk van waardering te geven.
Bij cruises gelden verschillende voorwaarden welke onder meer afhankelijk zijn van rederij, route, leeftijd en reisduur. Uitvoerige informatie staat bij de betreffende cruise op de website vermeld.

50. Vaarschema

Alle rederijen hebben aanvullende vervoerscondities. Deze deels afwijkende voorwaarden zijn van toepassing bij C&O Travel cruisereizen. De desbetreffende rederijvoorwaarden worden op verzoek toegestuurd.
De rederij behoudt zich het recht voor om een vaarschema te wijzigen wegens onvoorziene- of weersomstandigheden. Tevens behouden de meeste rederijen zich nadrukkelijk het recht voor de diverse vaarschema's met andere schepen uit te voeren. Deze schepen zijn altijd minstens gelijkwaardig, hoewel de indeling meestal afwijkend is.
Indien er tijdens uw cruise zaken niet naar wens verlopen, dient u in eerste instantie melding te maken bij de infobalie op het schip. Indien u niet naar tevredenheid geholpen wordt, dient u direct contact op te nemen met reisorganisatie C&O Travel BVBA Buiten kantooruren kunt u ons noodnummer 0031-(0)6-53994900 bellen.

51. Autohuur ter plaatse

Bij een fly-drive of huur van een auto, dient de hoofdbestuurder de borgsom voor de auto te voldoen met zijn/haar creditcard. Vaak worden er voorwaarden gesteld m.b.t. de leeftijd van de hoofdbestuurder en het aantal jaren dat de hoofdbestuurder in het bezit dient te zijn van een rijbewijs. Deze voorwaarden verschillen per land.

52. ´s Lands wijs, ´s lands eer

Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen, gewoonten, cultuur, eten, transport, infrastructuur, verblijf en een ander klimaat. Hiermee dient u met uw vakantieverwachtingen rekening te houden. Bezienswaardigheden, musea, winkels etc. kunnen vanwege zon- en/of (nationale of traditionele) feestdagen gesloten zijn of slechts beperkt geopend zijn. Ook plaatselijke autoriteiten kunnen hier onaangekondigd toe besluiten. Hierdoor kan het ook voorkomen, dat excursies niet kunnen worden uitgevoerd, accommodaties en routes worden gewijzigd.

53. Niet helemaal tevreden

Het kan voorkomen dat tijdens de reis of op de bestemming een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst wordt geconstateerd. Deze dient direct te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, accommodatieverschaffer, reisleiding en lokale vertegenwoordiger. Wordt de tekortkoming niet tot tevredenheid opgelost, dan moet onmiddellijk telefonisch contact worden opgenomen met onze alarmdienst in Nederland.
Vermeld uw reserveringsnummer. Collect-calls worden niet geaccepteerd. Indien de tekortkoming niet is opgelost en naar uw mening aanleiding gaat geven tot een klacht bij thuiskomst, dan moet de klacht schriftelijk worden vastgelegd bij onze vertegenwoordiger ter plaatse of indien dit onmogelijk is, alsnog bij ons telefonisch gemeld worden. Bij verzuim een tekortkoming door te geven bij de aanvang van het probleem en/of tijdens het verblijf, verliest u het recht op genoegdoening, daar onze organisatie niet in de gelegenheid is gesteld een oplossing te bieden. Na afloop van uw reis, dient de klacht binnen twee maanden schriftelijk te worden gemeld. Indien de klacht niet tijdig wordt ingediend wordt deze niet in behandeling genomen.

54. Fotomateriaal

De gepubliceerde foto's geven slechts een indruk van de accommodatie of omgeving. Niet iedere accommodatie/kamer/hut is hetzelfde qua afmeting, uitrusting en uitzicht. Daarom kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen kamer afwijkt van de gepubliceerde foto's.

55. (Druk)fouten

Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee onze organisatie haar publicaties samenstelt, zijn deze te allen tijde onder voorbehoud van (druk)fouten. Eventuele fouten in de gepubliceerde informatie en/of prijzen worden bij boeking gecommuniceerd. Kennelijke fouten en vergissingen in onze publicaties binden ons niet.

56. Privacy wetgeving

Onze organisatie gaat zorgvuldig om met uw gegevens en voldoen aan de Wet Persoons Registratie. Uw gegevens vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB). De WPB geeft regels ter bescherming van de privacy van burgers. Uw gegevens worden in géén geval doorgegeven aan derden, mits nadrukkelijk vermeld bij de desbetreffende reis op onze website. Ten behoeve van de reservering van reiscomponenten als vluchten en accommodaties zullen uitsluitend uw naam en paspoortgegevens doorgegeven worden aan de desbetreffende leverancier(s).
Bij cruises met de rederij Costa Cruises geven wij uw (mobiele) noodtelefoonnummer tijdens de reis door. Deze gegevens worden na afloop van uw cruise vernietigd door Costa Cruises.

57. Cookie wetgeving

Met betrekking tot de cookiewetgeving verwijzen wij u graag naar het kopje "Privacy wetgeving" op onze website.

58. Denied boarding compensation

In geval van overboeking, kort voor vertrek geannuleerde vluchten en langdurige vertragingen worden in Europa geregistreerde luchtvaartmaatschappijen gedwongen de passagiers schade te vergoeden. Onze organisatie kan hiervoor niet worden aangesproken.

EUclaim biedt een dienst aan die is opgezet om luchtvaartpassagiers te helpen bij het indienen van een claim. Voor meer informatie zie www.euclaim.nl.

Verdrag van Montreal
Luchtvaartmaatschappijen gevestigd in de Europese Unie en luchtvaartmaatschappijen uit landen die het verdrag van Montreal (EG 889/2002) geratificeerd hebben, legden in een ‘kennisgeving' aansprakelijkheidsregels vast. Deze ‘kennisgeving' maakt deel uit van de reisovereenkomst. U kunt de kennisgeving van het Verdrag van Montreal downloaden via de website.

59. Duurzaam toerisme

Duurzaam toerisme is het rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur gedurende het reizen. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR-reisorganisaties zijn verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen en toe te passen. In dit programma beschrijven reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aan u aangeboden reizen. Wij voldoen aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de ANVR. U bent als vakantieganger een onmisbare schakel in duurzaam toerisme. U kunt hierover meer lezen op www.anvr.nl.

60. Bestrijding kindersekstoerisme

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT-NL in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden www.meldkindersekstoerisme.nl. Informatie is via onze organisatie beschikbaar.

In geval van nood

In noodgevallen (urgente zaken die niet kunnen wachten tot de eerst volgende werkdag), buiten de openingstijden van ons Call Center, kunt u contact opnemen met onze alarmdienst via:
Alarmnummer C&O Travel B.V.
Vanuit België:0031-653994900
Vanuit Nederland:06-53994900

spinner
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en we houden u op de hoogte van bijzondere cruises.
U kunt zich altijd afmelden van de Nieuwsbrief van C&O Travel. Zie ook ons privacybeleid.
Vergund Reisbureau CO Travel  VVR 

Vergund cruisereisburo Nr 7122